صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی

1 آزمایشگاه انجماد سریع جهاد شریف
2 طرح های پژوهشی
3 مقالات منتشر شده
4 افتخارات و اختراعات
5 کتاب فناوری انجماد سریع